Všeobecné obchodné podmienky - kovoplastrj.sk

KOVOPLAST
Title
Title
Prejsť na obsah
  
Všeobecné obchodné podmienky
Zmluvné strany
Predávajúci: Renáta Jacková - KOVOPLAST, mail: {obchod@kovoplastrj.sk}, tel.: 056/6686 476,  IČO: 44 388 713,
IČ DPH: SK1049019741, Zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Trebišov.
Číslo živnostenského registra: 870-12696
Adresa bydliska Renáty Jackovej: Nová 136/85, 07801 Veľké Ozorovce, Slovenská republika (ďalej ako „Predávajúca“)
je fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej činnosť podlieha dohľadu Slovenskej obchodnej inšpekcie, Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1  

Prevádzka: Renáta Jacková – KOVOPLAST, Obchodná 178, 07801 Sečovce, tel.: 056/ 6686 476.

kupujúci: Kupujúcim môže byť každá fyzická alebo právnická osoba, živnostník.
Všeobecné ustanovenia
Rozsah platnosti
Obchodné podmienky definujú základné práva a povinnosti v obchodnom styku medzi kupujúcim a predávajúcim na internetovej stránke www.kovoplastrj.sk
Spôsob objednávania tovaru
Objednávka
K objednávaniu tovaru môže kupujúci využiť jeden z nasledujúcich spôsobov:
- vyplnenie on-line formulára na www.kovoplastrj.sk
- elektronickú poštu na adrese: obchod@kovoplastrj.sk
- písomne zaslaním poštou na adresu :  Renáta Jacková – KOVOPLAST, Obchodná 178, 07801 Sečovce.
- telefonicky na tel. čísle: 056/ 6686 476
Objednávka musí obsahovo spĺňať tieto základné náležitosti:
- údaje kupujúceho - meno a priezvisko, názov firmy a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho; IČO a IČ DPH kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako plátca DPH a prevádzkuje podnikateľskú činnosť; údaje o registrácii na OR, resp. č. ŽL, telefón, fax a e-mail kupujúceho
- kód / názov produktu, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky
- množstvo požadovaného tovaru
- termín dodania tovaru
- spôsob prepravy
- presnú adresu pre dodanie tovaru
Minimálna výška objednávky (hodnota objednaného tovaru) koncovým zákazníkom musí byť 10,- € s DPH.
Všetky objednávky podané cez hore uvedený internetový obchod sú považované za záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje zoznámenie sa s týmito obchodnými podmienkami a potvrdzuje, že s nimi súhlasí.
Kupujúci je povinný:
- prevziať zakúpený alebo objednaný tovar
- zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru
- potvrdiť doručujúcemu prevzatie tovaru svojím podpisom
Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

Kupujúci berie na vedomie informáciu zverejnenú na internetovej stránke predávajúceho o dostupnosti tovaru ako všeobecne orientačnú.
Kupujúci môže objednaný tovar prevziať osobne na adrese prevádzky v Myjave alebo, po vzájomnej dohode s predávajúcim, na inej prevádzke s dodatočným určením adresy.
Kupujúcemu môže byť tovar doručený zmluvnou prepravou.
Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci môže zrušiť objednávku kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením a to telefonicky alebo e-mailom. V prípade, že zákazník stornuje objednávku po jej záväznom potvrdení, ale ešte pred dodaním tovaru, hoci ešte neuplynula dodacia lehota, predávajúci si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady, spojené s vybavovaním tejto objednávky vo výške 10% z jeho ceny.
Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho
Daná objednávka nebola záväzne potvrdená (kupujúci napr. neodpovedá na e-mail, nie je možné sa sním spojiť telefonicky ...)
Objednaný tovar alebo jeho časť sa už nevyrába, dodávateľ ho nemôže z iných dôvodov dodať, alebo sa neprimerane výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V takýchto prípadoch bezodkladne predávajúci vyzve kupujúceho, aby doriešil a dohodol s ním ďalší postup. Ak kupujúci zaplatil časť, alebo celú sumu za tovar, a nie je možné ho dodať, bude táto suma vrátená kupujúcemu. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe. Z vrátenej čiastky bude odpočítaný prípadný poplatok vyplývajúci z použitého spôsobu úhrady.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy
Podľa Zák.č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 7, máte právo odstúpiť od takto uzatvorenej zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese Renáta Jacková – KOVOPLAST, Obchodná 178, 07801 Sečovce, tel.: 056 /6684 476, alebo e-mailom {obchod@kovoplastrj.sk}. Vzor odstúpenia od zmluvy nižšie. Tovar, ktorý sa vracia nesmie javiť známky používania, musí byť s kompletným príslušenstvom vrátane záručného listu, návodu atď., musí byť nepoškodený a kupujúci ho zasiela spolu s dokladom o kúpe. Tovar ktorý vracia kupujúci je vhodné posielať doporučene a poistený, avšak nie na dobierku.
Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti všetky platby, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri  platbe, ak ten výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby. Z vrátenej čiastky bude odpočítaný prípadný poplatok vyplývajúci z použitého spôsobu úhrady. Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
Kupujúci vracia tovar výhradne na svoje náklady!
Tovar vyrobený alebo objednaný na mieru podľa požiadavky kupujúceho nie je možné vrátiť!

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
Komu: Renáta Jacková – KOVOPLAST, Obchodná 178, 07801 Sečovce, tel.: 056 / 6686 476 mail: obchod@kovoplastrj.sk
Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar ..............................................................
Dátum objednania/dátum dodania tovaru ................................................
Meno a priezvisko spotrebiteľa .................................................................
Adresa spotrebiteľa ...................................................................................
Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..........................................
Dátum ...................................
Vrátenie tovaru pre obchodných partnerov
Pre obchodných partnerov platí kúpna zmluva uzavretá podľa obchodného zákonníka a naša firma neakceptuje vrátenie tovaru inou cestou ako formou riadnej reklamácie, pokiaľ nie je inak dojednané inak.
Daňový doklad
Ku každej dodávke tovaru vystaví predávajúci daňový doklad faktúru, ktorá bude priložená v tovare, alebo po doručení tovaru bude zaslaná  poštou, alebo zaslaná v elektronickej podobe elektronickou poštou. Doklad starostlivo uschovajte, musí byť predložený pri prípadnej reklamácii.

Platobné podmienky
Cena tovaru
Cena tovaru sa riadi aktuálnym maloobchodným, alebo veľkoobchodným cenníkom platným v čase potvrdenia objednávky. Pri množstevných odberoch sa predávajúci môže dohodnúť s kupujúcim na osobitých cenových a platobných podmienkach.
Forma platby
-        v hotovosti
-        dobierka cez Slovenskú poštu
-        dobierka cez kuriérsku spoločnosť
-        bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. Bezhotovostný prevod môže byť zrealizovaný na základe zálohovej faktúry - vopred na
        základe záväznej objednávky alebo faktúry. Pri úhrade na základe zálohovej faktúry je tovar expedovaný až po pripísaní čiastky na účet
        predávajúceho.
Doprava, odovzdanie a prevzatie tovaru
- osobný odber v priestoroch predávajúceho na adrese : Renáta Jacková – KOVOPLAST, Obchodná 178,
07801 Sečovce
- prepravnou (kuriérskou) spoločnosťou alebo Slovenskou poštou, pri zasielaní tovaru hradí prepravné náklady kupujúci, ak nie je uvedené inak. Pre zaslanie  tovaru, musí hodnota objednaného tovaru byť minimálne 10,- € s DPH.
- prepravnou spoločnosťou.
Predávajúci si vyhradzuje právo rozhodnúť o zmene objednaného spôsobu prepravy ak to vyžaduje charakter (tovar s vysokou mierou rizika poškodenia pri preprave) alebo množstvo objednaného tovaru.
Dodacie lehoty
-   Aktuálne dostupný tovar preberaný osobne si kupujúci prevezme ihneď po uhradení hodnoty tovaru.
-   Pri odbere tovaru prepravnou (kuriérskou) spoločnosťou alebo Slovenskou poštou, je tento zasielaný do troch pracovných dní po záväznom  objednaní, prípadne podľa vzájomného dohovoru. K tomuto času sa pripočítava čas potrebný na doručenie tovaru kuriérskou spoločnosťou a to 24 hodín. V prípade Slovenskej pošty podľa ich podacích podmienok.
Nadobudnutie tovaru
-   Pri osobnom prevzatí tovaru kupujúci obdrží doklad o nadobudnutí tovaru (faktúru, príjmový pokladničný doklad, prípadne dodací list a záručný list) k prevzatému tovaru.
-   V prípade zaslania tovaru prepravnou spoločnosťou bude priložená faktúra, ktorá zároveň slúži ako dodací list spolu s tovarom.
-   Tovar sa považuje za dodaný, okamihom prevzatia kupujúcim, resp. okamihom jeho prevzatia prepravnou spoločnosťou.
-   Akékoľvek nedostatky alebo neúplnosť dokumentov je kupujúci povinný oznámiť ihneď pri preberaní tovaru, inak sa považuje tovar za riadne dodaný.
-   Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia.
Dopravné podmienky
- Pri prevzatí zásielky od prepravnej spoločnosti je zákazník povinný prekontrolovať stav zásielky (počet a neporušenosť balíkov atď.) a má právo odmietnuť prevzatie neúplnej, alebo poškodenej zásielky.
- V prípade, že neúplnú alebo poškodenú zásielku prevezme je povinný túto skutočnosť ihneď telefonicky oznámiť predávajúcemu na telefónne číslo: 056 / 6686 476. Spísať s dopravcom zápis o škode a tento zápis do 24 hodín zaslať e-mailom na adresu: obchod@kovoplastrj.sk
- Skrytý nedostatok zásielky je zákazník povinný oznámiť predajcovi bez odkladu, najneskôr však do jedného dňa od dátumu prevzatia zásielky v zmysle reklamačných pokynov predávajúceho.
- Kupujúci musí tovar v rámci reklamácie predávajúcemu predložiť v pôvodnom obale.
- K cene tovaru zasielaného poštou alebo kuriérskou službou je účtované prepravné pokiaľ nie je uvedené inak.

Cena dopravy:
- Cena dopravy je stanovená na 5 Eur s DPH, táto cena sa líší od ceny objednávky (od 50 Eur je cena 3 Eur s DPH, nad 80 Eur je cena zdarma) a hmotnosti objednávky ( do 30kg platia podmienky podľa ceny objednávky, nad 30kg je cena stanovená individuálne).

Ostatné ujednania
Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto obchodných podmienok riadia obchodnými podmienkami predávajúceho. Postup pri uplatnení nároku z chýb tovaru (reklamácie) je daný reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je k dispozícii rovnako v sídle predávajúceho alebo na jeho internetových stránkach. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom predávajúceho a že s týmito súhlasí.
Ochrana osobných údajov
Renáta Jacková - KOVOPLAST v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov „GDPR“, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, spracúva osobne údaje zákazníkov podľa sekcie dolu na našej webovej stránke " Ochrana osobných údajov".


Zaverečné ustanovenia
-   Predávajúci má výhradné právo tieto obchodné podmienky dopĺňať a meniť, na zmenu musí však kupujúceho včas upozorniť.
-   Vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými a právnymi predpismi v Slovenskej republike.
-   Kupujúci prevzatím tovaru od predávajúceho prijíma a súhlasí s vyššie uvedenými obchodnými podmienkami včítane postupu pri riešení reklamácii, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok .
Renáta Jacková – KOVOPLAST, majiteľka.
Riešenie reklamácií
Pri riešení reklamácií treba postupovať v zmysle § 620 a nasl. Občianskeho zákonníka.
Predávajúci zodpovedá za vady tovaru. Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku písomne, alebo emailom na {obchod@kovoplastrj.sk} zaslaním vyplneného reklamačného formulára. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke {www.kovoplastrj.sk}. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a vykonať záručnú opravu. Každá oprávnená reklamácia v záručnej dobe je bezplatná. Pri uplatnení záruky sa riaďte týmto zverejneným reklamačným poriadkom, prípadne nás kontaktujte telefonicky pre podanie vysvetlenia.
Preberanie tovaru a postup reklamácie
Kupujúci je povinný vykonať kompletnú prehliadku tovaru pri prevzatí alebo po prevzatí tovaru vždy za prítomnosti doručujúceho vodiča-kuriéra aj v prípade, že obal tovaru je nepoškodený a v prípade akéhokoľvek poškodenia toto poškodenie bezpodmienečne uviesť do zápisu o prevzatí zásielky alebo zásielku neprevziať z dôvodu jej poškodenia! Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z nedostatkov zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto škody mal doručovaný tovar už v čase prevzatia tovaru.
Ak došlo k poškodeniu tovaru v priebehu prepravy, zodpovednosť nesie dopravca, nie predávajúci (neplatí ak predávajúci je zároveň dopravca) – všetok tovar je riadne poistený. Riziko vzniku škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamžiku, keď zásielka bola prevzatá kupujúcim. V prípade poškodenia doručovaného tovaru spíšte s vodičom prepravy záznam o poškodení zásielky alebo zásielku neprevezmete z dôvodu jej poškodenia a ihneď nás kontaktujte. Za nedostatky, ako poškodenie tovaru spôsobené počas prepravy, ktoré boli zistené po prevzatí zásielky a v neprítomnosti doručujúceho vodiča dodávateľa alebo prepravcu nezodpovedáme. Ak zistíte vadu výrobku alebo poškodenie doručovaného tovaru spôsobené prepravou, bezodkladne nás kontaktujte na tel. č.: 056 / 6686 476 alebo e-mail: {obchod@kovoplastrj.sk} a súčasne nám zašlite vyplnený reklamačný formulár + fotodokumentáciu vady výrobku.
Ak zistíte poškodenie, ktoré nebolo spôsobené prepravou, bezodkladne nás kontaktujte.
Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah a stav balenia okamžite na našej prevádzke, na dodatočné reklamácie nebude braný zreteľ.

Reklamačné konanie
Kupujúci je povinný presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamovaný tovar doručí kupujúci na svoje náklady predávajúcemu, tovar zasielajte poistený avšak nie na dobierku. Kupujúci sa povinne o vhodnom spôsobe doručenia reklamovaného tovaru dohodne s predávajúcim. Podľa § 598 OZ má kupujúci právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie. Pre uplatnenie tohto práva nám doručte originálny doklad o platbe.
Kupujúci má právo uplatniť si reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (autorizovaný servis). Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená tretia osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe, alebo sa závada odstráni priamo u zákazníka).
Adresa na doručenia reklamovaného tovaru je: Renáta Jacková – KOVOPLAST, Obchodná 178, 07801 Sečovce.
Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
- Nepredložením dokladu o zaplatení, nutného príslušenstva tovaru.
- Neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru.
- V prípade, že k chybe na tovare došlo mechanickým poškodením výrobku, v dôsledku bežného opotrebenia veci. Bežné opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie nie je považované za vadu.
- Uplynutím záručnej doby tovaru.
- Mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim.
- Prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach.
- Neodborným zásahom, ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.
- Poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou, živelnou pohromou alebo iným zásahom vyššej moci.
Záručná doba:
Pre všetok tovar platí zákonná záručná doba 24 mesiacov, pokiaľ výrobca neuvádza inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade že dôjde pri reklamácii k výmene tovaru, záručná doba na nový tovar začína plynúť znova dňom prevzatia tovaru. Ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka, záručná doba začne plynúť dňom prevzatia súčiastky. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

Práva a povinnosti:
Kupujúci má právo, aby bola jeho reklamácia vybavená do 30 dní. V prípade, že predávajúci túto lehotu nedodrží, má kupujúci právo požadovať výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí podľa §-u 623 OZ.
Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho a to tak, že predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo predávajúci vadný tovar vymení.
Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci v závislosti od rozhodnutia kupujúceho vymení tovar za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu za vadný tovar.
Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.


Renáta Jacková – KOVOPLAST, Obchodná 178,  07801 Sečovce. Tel.: 056 6686 476, mail: obchod@kovoplastrj.sk
                                                                    REKLAMAČNÝ PROTOKOL
Zákazník: meno, adresa a tel. kontakt: ............................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Montáž výrobku vykonal:  meno, adresa a tel.kontakt: .................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Dátum vyplnenia reklamačného protokolu: .............................................

Číslo a názov výrobku, dátum predaja     Počet ks     Presný popis vady výrobku                                     Vyjadrenie výrobcu alebo servisu - riešenie


 
Dátum prijatia reklamácie: ............................                                           Dátum vybavenia reklamácie: ...................................
                                                                                                                                            ..................................................................
                                                                                                                                            
reklamačný technik: KOVOPLAST. ………………….
Príloha:   kópie dokladov o zakúpení výrobkov
 
 
Návrat na obsah