Ochrana osobných údajov - kovoplastrj.sk

KOVOPLAST
Title
Title
Prejsť na obsah
Ochrana osobných údajov


Prevádzkovateľom internetového obchodu www.kovoplastrj.sk je podnikateľ Renáta Jacková – KOVOPLAST,
Nová 136/85, 07801 Veľké Ozorovce. IČO: 44388713, číslo živnostenského registra: 870-12696.
email: obchod@kovoplastrj.sk


Prevádzkovateľ v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov „GDPR“, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, spracúva osobne údaje zákazníkov za účelom:
 Spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii v internetovom obchode www.kovoplastrj.sk v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, fax).
Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že spracúvanie osobných údajov je povolené v zmysle Článku 6 ods.1 pism. b všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
    V zmysle Článku 6 ods.1 pism. b všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy vrátane vybavenia prípadných reklamácií, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
Prevádzkovateľ prehlasuje, že:
a) Spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít.

Spoločné ustanovenia:
Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.
Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené všeobecnom Nariadení EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať:
Právo na prístup
 • Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
Právo na nápravu
 • Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
Právo na vymazanie
 • Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracovania
 • Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
Právo na prenosnosť údajov
 • Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
Právo namietať
 • Máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním
 • Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Spoločnosť zvyčajne nepoužíva v kontexte zamestnávania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.  
Právo odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov
 • Vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov. napr. fotografia)
Právo podať žiadosť, otázku alebo sťažnosť
 • Ak chcete podať žiadosť, otázku alebo sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na linke: 056 6686 476, poslaním e-mailu na adresu: obchod@kovoplastrj.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla prevádzkovateľa na adresu: Kovoplast, Obchodná 178, 07801 Sečovce.
Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.  
Tretie strany:
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, iba v odôvodnených prípadoch a v nevyhnutnom rozsahu nasledujúcim kategóriám príjemcov:
 1. prepravné a doručovacie spoločnosti :
  a) Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica,   
     IČO: 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
     Oddiel: Sa, Vložka č.: 803/S.

  b) Geis Parcel SK s.r.o.
    Balíková preprava, Geispoint
    Trňanská 6, 96 001 Zvolen
     IČ DPH: SK 2023410301
     IČO: 46 489 592
    Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 21503/S
 2. montážne spoločnosti - servis a riešenie reklamácií
 3. audítori a daňov.poradcovia
 4. poskytovatelia IT služieb
 5. advokátske kancelárie, inkasné spoločnosti, súdy a exekútori
 6. orgány verejnej moci, vrátane orgánov činných v trestnom konaní
Vaše osobné údaje získavame z nasledovných zdrojov:
 • osobné údaje ste nám poskytli Vy ako dotknutá osoba; alebo
 • osobné údaje sme získali vo vybraných odôvodnených prípadoch z verejných zdrojov, zoznamov a evidencii (napr. obchodný register, živnostenský register a podobne).
Doba uchovávania osobných údajov
V prípade súhlasu dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR spracúvame Vaše údaje do doby než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 5 rokov od jeho udelenia.
V prípade plnenia zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR spracúvame Vaše osobné údaje po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane doby trvania záruky, reklamačných podmienok a premlčacej doby akéhokoľvek nášho alebo Vášho súvisiaceho nároku.
V prípade plnenia zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR spracúvame Vaše osobné údaje po dobu, ktorá vyplýva z osobitných právnych predpisov.
V prípade oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR spracúvame Vaše údaje po dobu trvania oprávneného záujmu v závislosti od konkrétneho účelu spracúvania osobných údajov.


Návrat na obsah